+370 685 19194 Butrimonių g, 9, Kaunas

BAŽNYČIOS IŠPAŽINIMAS

Šventoji Dvasia kartu su Tėvu ir sūnum sutvėrė šitą pasaulį. Tėvas davė savo Dvasią, kad mus padaryti panašius į savo sūnų Jėzų Kristų. Jėzus Kristus, kurį mes žinome – tai Jėzus Šventosios Dvasios jėgoje. Jis paliko nuostabų bendravimą, pažadėtą mums evangelijoje.

Jn 14:16-17  “Ir aš melsiu Tėvo, ir jis duos jums kitą Guodėją, kad jis pasiliktų su jumis per amžius, tai yra, tiesos Dvasią, kurios pasaulis negali priimti, nes jos nemato nei jos nepažįsta; bet jūs pažįstate ją, nes ji gyvena su jumis ir bus jumyse.”

Šventoji Dvasia bus su mumis visada. Ją žino, pažįsta ir  gauna ne kiekvienas, bet tik tie, kurie pasiruošę Ją priimti. Šventoji Dvasia mus apkaltina dėl mūsų nuodėmių ir padeda priimti Jėzų Kristų kaip mūsų gelbėtoją. Jėzus visiškai keičia mūsų gyvenimą, tai reiškia atgimti iš naujo, nes Jėzuje Kristuje mes esame nauji kūriniai.

Jėzus Kristus yra mūsų širdžių užkariautojas. Tai yra tai, dėl ko Jis atėjo, gyveno, mirė ir prisikėlė. Jis atėjo atstatyti žadėtus santykius ir bendravimą tarp žmogaus ir Dievo. Pagal žmogaus prigimtį Jėzus buvo Dovydo palikuonis. Pagal savo dieviškumą jis buvo apreikštas kaip Dievo sūnus su didžiule jėga, trečią dieną prisikėlęs iš numirusių. Dabar Jis sėdi Dievo sosto dešinėje.

Hebr 12:2 “žiūrėdami į Jėzų, mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėją; kuris dėl prieš jį išstatyto džiaugsmo iškentė kryžių paniekinęs gėdą ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.”

Rom 1:2-4  “(kurią jis iš anksto buvo pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose Raštuose) apie jo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris pagal kūną buvo padarytas iš Dovydo sėklos ir pagal šventumo dvasią paskelbtas Dievo Sūnumi su jėga per prisikėlimą iš numirusių”

Jis buvo gundomas visame kame, kaip ir mes, bet be nuodėmės. Jėzus Kristus myli mus, Jis mirė už mus, karaliauja savo jėgoje dėl mūsų ir iki šiol meldžiasi už mus kaip vyriausiasis kunigas.

Šventi Dievo žmonės Biblijoje buvo vedami Šventosios Dvasios, skelbdami jiems duotus Dievo žodžius. Šventa Biblija – tai daugiau negu istorinių faktų aprašymas ar senovės išmintis. Tai Dievo žodis, kuris pilnas malonės ir tiesos kiekvienam iš mūsų.

2 Tim 3:16-17 “Visas Raštas yra duotas Dievo įkvėpimu ir yra naudingas mokslui, pabarimui, pataisymui, teisumo pamokymui, kad Dievo žmogus būtų tobulas, visiškai aprūpintas visiems geriems darbams.”

2 Ptr 1:21 “Nes pranašystė senais laikais neatėjo žmogaus valia, bet šventi Dievo žmonės kalbėjo, kaip jie buvo judinami Šventosios Dvasios.”

Nuodėmė žmogų atvedė į amžiną mirtį ir praradimą, bet Dievo žodis savyje neša išgelbėjimą ir amžiną gyvenimą. Jeigu Jėzus Kristus yra mūsų Viešpats ir gelbėtojas, tai mūsų laukia naujas kūnas. Dievo Dvasia susijungia su mūsų dvasia, mums liudydama, kad mes esame Dievo vaikai.

Rom 8:16 “Pati Dvasia liudija su mūsų dvasia, kad esame Dievo vaikai.”

Išgelbėjimas – tai išlaisvinimas iš nuodėmės ir jos bausmės. Išgelbėjimas priimamas tikėjimu, per mus apvalantį Jėzaus Kristau kraują. Kiekvienas žmogus turi priimti Jėzų Kristų kaip savo asmeninį VIEŠPATĮ ir gelbėtoją, kitu atveju Jėzaus Kristaus mirtis negali jo išgelbėti.

Dievo žodis atnaujina mūsų proto dvasią, tuo metu kai Šventoji Dvasia atnaujina mūsų jėgas. Mes gimstame iš aukšto ne tik per Dievo žodį, bet ir per Šventąją Dvasią, per atgailą su tikėjimu mūsų širdyse.

Dieviškas išgydymas – tai antgamtinė Dievo jėga, sukurianti sveikatą žmogaus kūne. Išgydymas priimamas tikėjimu, per užbaigtą Jėzaus Kristaus darbą ant kryžiaus. Visos bausmės, kurias Jėzus Kristus nešė prieš ir per nukryžiavimą, buvo dėl mūsų dvasios, sielos ir kūno išgydymo. Jo žaizdomis mes esame išgydyti. Dieviškas išgydymas yra neatsiejama dalis tos dovanos, kurią Jėzus mums padovanojo ant kryžiaus.

Vandens ir Šventosios Dvasios krikštas – mes tikime, kad kiekvienas žmogus turi atgailauti ir būti pakrikštytas pilnu panardinimu vandenyje Jėzaus Kristaus vardu.

Apd 2:38-39 “Tada Petras jiems tarė: „Atgailaukite, ir kiekvienas iš jūsų tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu nuodėmių atleidimui, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną. Nes pažadas yra jums ir jūsų vaikams, ir visiems, esantiems toli, būtent visiems, kiek pašauks Viešpats mūsų Dievas.”

Mes taip pat tikime kalbėjimu kitomis kalbomis, kaip Dievo Dvasia duoda kiekvienam prabilti.

Apd 2:4 “Ir jie visi buvo pripildyti Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.”

Visi, kurie įeina į Kristaus kūną yra pakrikštyti ta pačia Šventąja Dvasia.

1Kor 12:13 “Nes viena Dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, ar būtume žydai, ar pagonys, ar būtume vergai, ar laisvi; ir visiems buvo duota gerti į vieną Dvasią.”

Rom 8:9 “Tačiau jūs nesate kūne, bet Dvasioje, jei taip yra, kad Dievo Dvasia gyvena jumyse. Na, o jei kas neturi Kristaus Dvasios, tas nėra jo.”

Kada jūs būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia, Dievo jėga ateis ant jūsų taip, kaip ji buvo su Jėzaus mokiniais sekminių dieną. Šventoji Dvasia išlaisvina gyvenimo upes, džiaugsmą, meilę, ramybę ir jėgą, kad tai tekėtų iš jūsų dvasios dėl kitų žmonių gyvenimo.

Jn 7: 37-38 “Paskutinę dieną, tą didžiąją šventės dieną, Jėzus atsistojo ir šaukė, sakydamas: Jei kuris trokšta, teateina pas mane ir tegeria. Kas į mane tiki, kaip sakė Raštas, iš jo pilvo tekės gyvojo vandens upės.”

Viešpaties vakarienė yra tai, ką Jėzus darė su savo mokiniais.

Mt 26:26-28 “Ir kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną ir palaimino ją, ir laužė ją, ir davė ją mokiniams, ir tarė: „Imkite, valgykite – tai yra mano kūnas“. Ir jis paėmė taurę ir padėkojo, ir ją davė jiems, sakydamas: „Gerkite iš jos visi; nes tai yra mano kraujas naujojo testamento, kuris yra išliejamas už daugelį nuodėmių atleidimui.”

Kaip pirmi mokiniai vykdė, ką jiems liepė Jėzus, taip ir mes dalyvaujam Viešpaties vakarienėje pagal paraginimą Šventosios Dvasios.

2 Ptr 1:4 “kuo mums yra duoti be galo dideli ir brangūs pažadai, kad per tuos būtumėte dieviškos prigimties dalininkai, pabėgę nuo sugedimo, esančio pasaulyje per geismą.”

1 Kor 2:10 “Bet Dievas mums tai atskleidė savo Dvasia, nes Dvasia ištiria visa, taip, Dievo gelmes.”

1 Kor 11: 25-32 “Tokiu pat būdu, pavakarieniavęs jis paėmė ir taurę, sakydamas: „Ši taurė yra naujasis testamentas mano kraujyje – tai darykite tiek kartų, kiek ją gersite, mano atminimui“.  Nes kiek kartų valgote šią duoną ir geriate šią taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl kas nevertai valgys šią duoną ir gers šią Viešpaties taurę, bus kaltas Viešpaties kūnu ir krauju.  Bet tegul žmogus save ištiria ir taip tevalgo iš tos duonos ir geria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai, tas valgo ir geria sau pasmerkimą, neatskirdamas Viešpaties kūno. Dėl šios priežasties daugelis yra silpni ir sergantys tarp jūsų, ir daugelis miega. Nes jei save teistume, mes nebūtume teisiami. Bet kai esame teisiami, esame Viešpaties baudžiami, kad nebūtume pasmerkti su pasauliu.”

Jėzus Kristus ateis iš naujo taip, kaip jis ir išėjo.

Apd 1:11  “kurie taip pat tarė: „Galilėjos vyrai, kodėl stovite žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, kuris nuo jūsų yra paimtas į dangų, ateis lygiai taip pat, kaip matėte jį einant į dangų.”

1 Tes 4:16-17 “Nes pats Viešpats nusileis iš dangaus su šauksmu, su arkangelo balsu ir su Dievo trimitavimu; ir mirusieji Kristuje prisikels pirmi; tuomet mes, gyvieji ir pasilikusieji, kartu su jais būsime pagauti debesyse, sutikti Viešpatį ore; ir taip visada būsime su Viešpačiu. Todėl guoskite vienas kitą šiais žodžiais.”