+370 685 19194 Butrimonių g, 9, Kaunas

PASTORIUS

2008 birželio 24 d. Latvijoje, vienoje krikščioniškoje šeimų konferencijoje, kartu su žmona  pasikvietėme Jėzų Kristų į savo širdis kaip savo asmeninį gelbėtoją ir VIEŠPATĮ. Nuo tos pačios  akimirkos mūsų širdis užpildė deganti Jėzaus Kristaus  meilė,  kuri vis stipriau ir stipriau dega iki pat šios dienos.

Praėjus keliems metams nuo mūsų įtikėjmo, 2010 metais Dievas prakalbėjo į mūsų širdis ir pakvietė mus tarnystei bažnyčioje. Dievas mums parodė, kad mes esame tie, nuo ko Jis nori pradėti savo bažnyčią, nors prieš tai mes to visiškai nesitikėjome ir neplanavome. Tačiau Dievo balsui pasidarius stipresniam už mus pačius, mūsų širdyje mes pasakėme Jėzui TAIP. Ir pilni tikėjimo ir vilties, kad tai ką Dievas pradėjo, Jis ir pabaigs, mes pradėjome melstis ir ieškoti Jo veido. Pamažu Dievas pradėjo siųsti po keletą žmonių, ir 2012 metų pavasarį mes Teisingumo ministerijoje užsiregistravome kaip krikščioniška bendruomenė – Dangaus Karalystės Misija.

Mes, kaip krikščioniška bažnyčia, nepriklausome jokiai Lietuvoje ar už jos ribų esančiai denominacijai ar bažnyčių grupei. Mes esame Dievo sūnūs kaip ir parašyta Biblijoje, Jono evangelijoje, pirmame skyriuje.

Jn 1: 10-13 “Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis buvo per jį padarytas, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė. O visiems, kurie jį priėmė, tiems jis davė valdžią tapti Dievo sūnumis – tiems, kurie tiki į jo vardą, kurie gimė ne iš kraujo, nei iš kūno noro, nei iš vyro noro, bet iš Dievo.”

Ir toliau gyvename tuo Dievo žodžiu, kuris moko gyventi dvasinį krikščionišką gyvenimą.

Rom 8:13-15 “Nes jei gyvenate pagal kūną – mirsite; bet jei per Dvasią marinate kūno darbus – gyvensite. Nes visi, kurie yra Dievo Dvasios vedami, yra Dievo sūnūs. Nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte; bet gavote įvaikystės Dvasią, kuria šaukiame: „Aba, Tėve!”

Mūsų kaip krikščionių tikslas – įvykdyti Dievo valią, dėl kurios Jis mus paskyrė ir pašaukė, čia žemėje.

Mt 6:10 “Teateina tavo karalystė. Tebūna įvykdyta tavo valia žemėje, kaip kad ji yra danguje.”

1 Tim 2:3-6 “Nes tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo; kuris nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą. Nes yra vienas Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių – žmogus Kristus Jėzus; kuris atidavė save išpirka už visus, kad būtų paliudytas tinkamu laiku.”

Kadangi Jėzus Kristus yra mūsų kelias, tiesa ir gyvenimas, mes tvirtai tikime kiekvienu Jo paliktu gyvu Dievo žodžiu, Jam pačiam esant mūsų gyvenimo kertiniu akmeniu.

Efz 2:20-22 “ir esate pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, pačiam Jėzui Kristui esant kertiniu akmeniu; kuriame visas pastatas suderintai sudėtas auga į šventą šventyklą Viešpatyje; kuriame ir jūs kartu statomi Dievo buveine per Dvasią.”

Mes esame ta Dievo bažnyčia, už kurią Jėzus atidavė savo gyvybę, kad ji būtų šventa ir be kaltės.

Efz 5:25-27 “Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią, ir atidavė save už ją;  kad jis pašvęstų ją ir apvalytų vandens nuplovimu per žodį, kad pristatytų ją sau šlovinga bažnyčia, neturinčia dėmės ar raukšlės, ar ko nors tokio; bet kad ji būtų šventa ir be kaltės.”

Būkite palaiminti galingu Jėzaus Kristaus vardu!!!

Būkite palaiminti galingu Jėzaus Kristaus vardu!!!